Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

År 2050 kommer över 70 procent av världens befolkning att leva i städer. En fjärde- eller femtedel av invånarna kommer då dessutom att vara pensionärer med klara behov av tillgänglighet. 

Linda Chandler headshot

Jag har under ett antal år arbetat mycket hängivet med att påverka städernas framtid. Jag kanske ska börja med att presentera mig: jag heter Linda Chandler, arbetar som digital rådgivare åt Microsoft och bor i Singapore. Microsoft Digital Advisory Services är ett team inom Microsoft Services. Digitala rådgivare bidrar med sina expertkunskaper samt Microsofts resurser, erfarenheter och innovationer för att göra det möjligt för organisationer att uppnå sina digitala mål. Vi arbetar i partnerskap för att driva förändringsprogram som bygger upp våra kunders digitala verksamhet. Du hittar vår webbplats här. 

Mitt arbete med smarta städer ger mig verkligen utlopp för min passion att använda teknik för att göra skillnad i samhället. Invånarna bryr sig inte om vilken underliggande teknik som får deras stad att fungera. De fokuserar i stället på samma prioriteringar som under de senaste århundradena: kvalitet i familjelivet, utbildning, arbete och samhälleligt arv. Jag skulle vilja dela två idéer med er – det breda konceptet Anywhere Working City och konceptet Cities Unlocked som fokuserar på tillgänglighet och inkluderande.

Anywhere Working City

People sitting at a table in a big roomKonceptet Anywhere Working City är en mycket lättbeboelig flerkärnig stad som bygger på en samhällelig förväntning om ett annat sätt att arbeta och leva. Detta möjliggörs av nya paradigmer för byggnader, teknik och transporter. Det ursprungliga förslaget, som skapades av mig och Philip Ross, omfattade fyra koncept: 

  • Bortom den smarta staden: Det är förvånande att se hur landskapet för urban rörlighet har utvecklats under en mycket kort tidsperiod. Introduktionen av tjänster för delning av transporter, till exempel Uber, Lyft och Grab, har gett tillgång till en transportarkitektur som kommer att bli mycket mer flexibel med tiden än dagens transportinfrastruktur. Föreställ dig hur våra stadslandskap kommer att utvecklas när infrastruktur som parkeringsplatser inte längre kommer att behövas i en framtid med självkörande fordon. 
  • Det tredje utrymmet: Många av oss är väl medvetna om motsatsförhållandena mellan att arbeta på ett kontor och arbeta hemifrån. Konceptet coworking, att möta en kollega på ett otvunget sätt eller att delta i ett konferenssamtal på ett kafé – ibland kallat det tredje utrymmet – kommer i förlängningen att leda till stora förändringar i samhället. 
  • 100 Mile City: Hur långt kan det ekonomiska välståndet spridas om vi utökar konceptet med transportlösningar, som traditionellt har sträckt sig ut till omgivande landsbygd, till en flerkärnig stad och ersätter våra fysiska transportlösningar med digitala anslutningar? 
  • Evolution kontra revolution: Det är viktigt att utforska de möjligheter och utmaningar som städer med gröna utrymmen respektive etablerade städer erbjuder. Båda koncepten har såväl för- som nackdelar. 

Tekniken kan utgöra den långsiktiga drivkraft för social förändring som blir avgörande för våra uppfattningar om framtidens arbete. 

Cities Unlocked

Cities Unlocked är ett samarbetsprogram som startades vid Microsoft Research. Programmet är resultatet av ett unikt partnerskap mellan Microsoft, den brittiska välgörenhetsorgansationen Guide Dogs och ett antal andra organisationer. En prototyp av en ljudrik upplevelse ökar mobiliteten, självförtroendet och självständigheten hos synskadade. Användningen av 3D-ljud, omgivande intelligens i molnet och en enkel mobilapp gör det möjligt att skapa en extraordinär känsla av omgivningen, vilket stimulerar magiska upplevelser i form av utforskningar och upptäckter. Pilotstudien av Cities Unlocked genomfördes i Storbritannien. 

Linda Chandler presenting at Smart City Expo 2016 Showcasing “Cities Unlocked”
Linda Chandler presenting at Smart City Expo 2016 showcasing “Cities Unlocked”

Samarbetet med Guide Dogs genomfördes med en gemensamt utformad designmetodologi. Denna byggde på principer för användarcentrerad design och skapades i samarbete med synskadade, mobilitetsexperter från Guide Dogs samt designer och tekniker från Microsoft. Avsikten var att försäkra att alla olika perspektiv återspeglades i den forskning och de analyser vi utförde av vårt fältarbete. Processen för att utbilda synskadade i orientering och mobilitet har inte förändrats på närmare 100 år. Den digitala teknik som har blivit tillgänglig, framförallt tredimensionellt ljud som ger möjlighet att informera om var en person befinner sig och vad som finns runtomkring, kan ge människor möjlighet att utforska platser på sina egna villkor i stället för att bara vara begränsade till redan välkända platser. Principerna för inkluderande design gör att Cities Unlocked kan implementeras på de flesta platser.