Fortsätt till innehållet
Microsoft Industry Blogs

Digitalisering står högt upp på agendan hos de flesta företag och organisationer och det övergripande målet i regeringens digitaliseringsstrategi är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Potentialen är enorm, men med nya möjligheter ställs också nya krav. 

När vi förändrar vårt sätt att arbeta, blir mer mobila och delar alltmer information digitalt och i molnet måste även sättet vi skyddar information, individer och företaget på ändras. Naturliga och viktiga frågor väcks kring bland annat:

 • Hur säkerställer vi att vår information inte är tillgänglig för obehöriga?
 • Hur kan vi se till att våra anställda följer organisationens regelverk och policys för informationshantering?
 • Hur behåller vi kontroll över vår data, och vilken insikt har vi i hur den hanteras?

Trygghet är A och O för en lyckad förändringsresa
Många anger säkerhet, dataskydd, regelefterlevnad och personlig integritet som hörnstenar. När vi vet att det är på plats kan vi fokusera framåt och dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

En väl genomförd risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuerligt uppföljningsarbete skapar förutsättningar för att på ett säkert sätt ta tillvara på de möjligheter tekniken skapar.  I Office 365 finns ett flertal funktioner och verktyg som underlättar detta, exempelvis:

 • Datacenter med högsta säkerhet och garanti på 99,9 % tillgänglighet 
  Office 365 levereras från Microsofts datacenter med de högsta krav på fysisk säkerhet och skydd mot driftstörningar (exempelvis genom avancerad lastbalansering). Förutom avancerade skydd mot intrång och andra hot så genomförs grundliga kontroller av alla som jobbar i datacentren samt med drift av dessa. Vill du veta mer om säkerheten i datacentren och ta en virtuell tour, se detta avsnitt av webbseminarieserien Modern Workplace: Data Defense: A look inside the cloud  
 • Informationen är alltid krypterad
  Skyddet av informationen förstärks genom att all information i Office 365 är krypterad, såväl vid lagring i datacentren, som under transport mellan användaren och molntjänsterna.
 • Hög transparens med lättåtkomlig information kring tillgänglighet och ändringar i tjänsten
  För att säkerställa att tjänsterna hanteras som överenskommet, finns en stor transparens kring hur tjänsterna driftas. På Office 365 Trust Center levererar Microsoft information och varningar på ett öppet sätt genom rapporter och information om exempelvis serviceåtgärder, tillförlitlighet och drifttid. För dig som kund finns det också ett antal rapporter för att analysera hur tjänsterna används.
 • Er data är er data
  Ingen på Microsoft har ständig tillgång till kundens data. I undantagsfall kan tillgång ges, exempelvis i samband med ett initierat supportärende. För detta finns en väldefinierad process och skulle ni som kund själv vilja vara delaktiga i processen för att godkänna åtkomst till data, kan ni bli det genom tjänsten Customer Lockbox. Hör mer om eskaleringsprocesser och Customer Lockbox i filmen An Overview of Customer Lockbox in Office 365.
 • Funktionalitet som minskar risken för användarna att ”göra fel”
  Office 365 har också funktioner för att hjälpa de anställda i organisationen att inte lämna ut information av misstag. Funktioner som Data Loss Prevention och Rights Management gör användaren varse om informationens känslighetsgrad och kan även förhindra att delning sker, exempelvis genom att känslighetsgraden på informationen i ett mejl flaggas på skärmen, att användaren förhindras att ta skärmdumpar eller att skriva ut dokument.
 • Kontinuerligt stöd för regelefterlevnad 
  Office 365 erbjuder också många möjligheter för kunder att efterleva olika bransch- eller områdesspecifika regelverk och krav. Det finns en rad funktioner som kan stötta kundens regelefterlevnad, exempelvis för GDPR. Tjänsterna i sig hanteras i enlighet med flera internationella standarder såsom ISO 20001 och ISO 27018. Microsoft genomför, med hjälp av externa parter, löpande revisioner för att säkerställa att rutiner, processer och regelverk efterlevs. Som en del av transparensen kring hanteringen av tjänsterna publiceras resultaten av rapporterna på Office 365 Trust Center.

Med en stabil grund finns bara möjligheter
Att digitalisera är en förändringsresa som ställer nya krav på såväl individen, arbetsplatsen, sättet att jobba och tekniken som stödjer oss. Intresset för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen ökar ständigt. Liksom individens krav på arbetsplatsen och tekniken, i dag är tillgång till modern teknik en självklarhet för de allra flesta – i många fall också avgörande för prestation och trivsel.

Med molntjänster och modern teknik kan det vi behöver – dator, telefon, kollegor och specifika tjänster – knytas ihop på ett sömlöst sätt. När vi känner oss trygga med att det vi gör är säkert blir funktionerna för exempelvis samarbete, kommunikation, onlinemöten och dokumentdelning lättare och roligare att anamma. Allt det finns ju också i Office 365.

Vill du veta mer om säker informationshantering med Office 365?